Online verze diplomové práce "Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií" -- ke stažení v PDF
srpen 2011 -- Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Ke stažení
Ke stažení v PDF

Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií - Předmluva

Srpen 2011, obhájeno v září 2011 na SNM FF UK

Stručně v jednom tweetu

DP o tom, jak se změnilo působení značky v soc. médiích, jaké to přináší benefity samotné značce + výzkum jak to dělají CZ mobilní operátoři.

Výstižně ve dvou odstavcích

Diplomová práce se zabývá novým prostředím - online sociálními médii (SM) - a tím, jak se musí změnit působení a komunikace značky v tomto prostoru. Oproti tradiční komunikaci v masmédiích se v SM předpokládá vyšší zapojení zákazníků, je tedy potřeba budovat komunitu kolem značky a připravovat pro ni vhodný obsah. Práce předpokládá, že obousměrný komunikační kanál sociálních médií přináší nové možnosti samotné značce a firmě, která značku vlastní. Prostřednictvím zpětné vazby SM může značka vyhodnocovat kampaně, monitorovat výkonnost značky, získávat podněty pro inovace, realizovat péči o zákazníky nebo dostávat včasná varování.

Výše uvedené předpoklady byly ověřovány v kvantitativně-kvalitativním výzkumu působení třech českých značek mobilních operátorů - T-mobile, O2 a Vodafone - v prostředí českých sociálních médií (především tedy Facebook, Twitter, blogy a diskuse). Prostřednictvím Ataxo Social Insideru jsem po dobu půl roku zaznamenával všechny zmínky o výše zmíněných značkách, poté je analyzoval a spolu se zástupci mobilních operátorů rozebral. Výsledkem je zpráva o tom, co v současné chvíli (léto 2011) mobilní operátoři v SM monitorují a určitý nástin, co by se z obousměrné komunikace dalo ještě vytěžit...

English abstract: Brand Building and Management in Social Media

This present paper deals with brand activity in social media environment. Brand which has functional and also symbolic meanings serves as a link between product, service or business and (potential) customers. Brand’s value is therefore influenced by a lot of factors. The text puts brand’s movement into a wider theoretic context of the onset of new forms of communication (network communication many-to-many) and reveals how to manage the brand in this environment of social media which is so different from mass media world. Recommendations are made how to work with the community and content around the brand.

Assuming quality monitoring social media can bring benefits also to the brand, not just consumers. Discussed are in particular following benefits: customer care, brand tracking, evaluating advertising campaigns, getting feedback and suggestions for improvements and alert system. The mixed research explores social media listening, it monitors the three brands of Czech mobile operators and then their representatives analyze the measured data. There are also presented the actual activities of these brands in the Czech social media environment.